Nová klasifikace minerálního oleje v EU

Některé minerální produkty mohou způsobit vážné zdravotní problémy, pokud dojde nedopatřením k jejich požití. Dokonce i minimální množství může na základě jejich nízké viskosity (tekutosti) vniknout do dýchacích cest a do plic. Tam vyvolá chemicky podmíněný zánět plic, tzv. aspirační pneumonie.


Pro klasifikaci takovýchto minerálních olejů (podle nařízení CLP1 pro všechny uhlovodíky) je limit viskozity do 01.12.2010 ve výši 7 mm2/s. Minerální oleje nebo přípravky minerálních olejů pod touto hodnotou musejí být označeny větou R65 „Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic”. Limit viskozity byla v rámci nařízení CLP zvýšen ze 7 mm2/s na 20,5 mm2/s, čímž podléhá klasifikaci větší počet produktů než dříve.

Nový limit viskozity platí od okamžiku platnosti nařízení CLP. Proto se látky musejí klasifikovat a označovat od 01.12.2010 podle Tabulky 1, směsi od 01.06.2015.

Směs, která celkem obsahuje minimálně 10 % látky, která je zařazena do kategorie 1 a má kinematickou viskozitu při 40°C nižší než 20,5 mm2/s, je sama zařazena do kategorie 1.

KlasifikaceKategorie 1
Prvky označení nebezpečnosti při vdechnutí
Piktogram GHS2GHS 08
Signální slovonebezpečí
Popis nebezpečnostiH304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Produkty na bázi esterového oleje nejsou touto klasifikací dotčené.


1 1272/2008/ES (nařízení CLP); PŘÍLOHA I „PŘEDPISY PRO KLASIFIKACI A OZNAČOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH  LÁTEK A SMĚSÍ“ DÍL 3 Nebezpečí pro zdraví

  • 3.10.2 Kritéria pro klasifikaci látek
  • 3.10.3 Kritéria pro klasifikaci směsí


2 GHS: Global Harmonized System. GHS je globální právní předpis, který je v EU implementován pomocí nařízení CLP.