Nová klasifikace formaldehydu

Risk Assessment committee (RAC)1  dne 07. 12. 2012 rozhodl, že formaldehyd je klasifikován jako CMR2 karcinogen kategorie 1B a mutagen kategorie 2. Kategorie 1B znamená, že existují dostatečné důkazy o vlastnostech CMR, což bylo prokázáno na zvířatech, u člověka se však tyto vlastnosti pouze předpokládají. Tato klasifikace bude v EU implementována do 1.1.2016 na základě pozměňovací vyhlášky ((EU) č. 2015/491) 6. ATP3 nařízení CLP4 .

Vlastnost CMRKlasifikace složkyKlasifikace směsi
MutagenitaMuta. 2; H341Konc. ≥ 1 %
Muta. 2; H341*
KarcinogenitaCarc. 1B; H350Konc. ≥ 0,1 %
Carc. 1B; H350*

*H341: Podezření na genetické poškození. *H350: Může vyvolat rakovinu.

Formaldehyd v obráběcích kapalinách

  • Až do zavedení 6. ATP nemá rozhodnutí RAC žádný vliv na použití depotního formaldehydu (FAD) v obráběcích kapalinách. Všechny dosavadní národní limity pro formaldehyd zůstávají v platnosti.
  • Ani po zavedení 6. ATP se nezmění označení FAD, pokud podíl volného formaldehydu bude < 1000 ppm.
  • Pokud je FAD smísený s vodou, je uvolněné v souladu s předpisy jen nepatrné množství formaldehydu (= karcinogenní látka; 1B). Proto bude nezbytné provést v platnosti reklasifikaci posouzení rizik na základě národních expozičních limitů na pracovišti. Pro tento účel byl vypracován BG pomocný manuál s pokyny. Nové celoevropsky harmonizované expoziční limity na pracovišti budou stanoveny v rámci hodnocení formaldehydu podle REACH (očekává se, že bude převzata hodnota DNEL ve výši 0,4ppm = 0,48 mg/m3 v ovzduší, odvozená z přijetí WHO). Pomocný manuál je možné stáhnout zde.

1RAC: Na základě nařízení CLP klasifikuje Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) substance podle jejich potenciálu nebezpečnosti pro lidské zdraví a životní prostředí v různých kategoriích. Návrhy jsou předkládány členskými státy agentuře ECHA.  Risk Assessment Committee (RAC) provádí z pověření agentury ECHA vědecké posouzení vlastností látek i klasifikaci. Oficiální stanovisko RAC je následně předáno Komisi EU, která rozhodne o právní účinnosti klasifikace. 

2CMR: Karcinogen, Mutagen, Toxický pro reprodukci

3ATP: Adaptation to technical prograss, (Přizpůsobení technickému pokroku) 

4CLP: Classification, Labeling and Packaging of Chemicals and Mixtures (1272/2008/EC) – Klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí