Nová klasifikace a označování produktů obsahujících kyselinu boritou

Dopad nových právních předpisů na používání obráběcích kapalin obsahujících kyselinu boritou

Nejprve asi nejdůležitější informace: Použití kyseliny borité v koncentrátech obráběcích kapalin resp. používání obráběcích kapalin obsahujících kyselinu boritou zůstává zatím přípustné.  Nicméně, jak výrobce obráběcích kapalin, tak jejich uživatele však čekají jisté změny, které se týkají klasifikace, označování a hodnocení nebezpečnosti a komunikace v dodavatelském řetězci.

Právní rámec

Podle evropského nařízení CLP(1) (1272/2008/ES) vypršela 01.12.2010 přechodná lhůta pro novou klasifikaci kyseliny borité. Od tohoto termínu se musí látka kyselina boritá a také přípravky obsahující více než 5,5 % kyseliny borité, klasifikovat a označovat jako toxické pro reprodukci, kategorie 2.

Od 01.06.2015 pak musí být receptury s obsahem kyseliny borité vyšším než 5,5% klasifikované a označované podle CLP, evropského zavádění mezinárodního systému GHS - klasifikace a označování.
V případě látek a přípravků toxických pro reprodukci musí být na etiketě balení uveden piktogram pro specifické cílové orgány, tzv. explodující tělo.

Klasifikace a označování:

Toxicita pro reprodukci, kategorie 1B (pravděpodobně látka toxická pro reprodukci) ;

 

H 360F (Může poškodit reprodukční schopnost),

H 360D (Může poškodit plod v těle matky)

Signální slovo: Nebezpečí


Od června 2010 se navíc kyselina boritá nachází na tzv. kandidátském seznamu SVHC(2) podle článku 57 resp. 59 nařízení REACh. Tento seznam zahrnuje látky, které vzhledem k potenciálu nebezpečnosti pro člověka a životní prostředí úřady EU posuzují zvlášť pečlivě. Jelikož je kyselina boritá uvedena na kandidátském seznamu SVHC, je nutno rozhodnout, zda kyselina boritá bude podmíněna povolením.  U látek podléhajících povolení musejí být nahlášeny i jejich průmyslové aplikace. Za určitých okolností může nastat situace, že pro jedno, více nebo také všechna použití nebude vydáno povolení, tak že od určitého momentu bude uvádění na trh omezeno nebo zcela zakázáno. Nelze vyloučit, že v budoucnu bude kyselina boritá látkou podléhající povolení. Je obtížné odhadnout, zda bude použití v obráběcích kapalinách povoleno, ale není to nepravděpodobné.

Zvláštnosti při zacházení s obráběcími kapalinami mísitelnými s vodou obsahující kyselinu boritou

Rozhodující pro rozhodnutí, zda musí být obráběcí kapalina obsahující kyselinu boritou klasifikována jako toxická pro reprodukci nebo ne, je obsah volné kyseliny borité. Je-li obsah volné kyseliny borité nižší než  5,5 %, ale vyšší než 0,1%, je třeba uvést kyselinu boritou v kapitole 15 jako látku SVHC a v kapitole 3 jako látku toxickou pro reprodukci s T R60/61, ale produkt není označen jako nebezpečný přípravek.


Uživatel obráběcí kapaliny obsahující kyselinu boritou by si měl vyžádat od svého dodavatele potvrzení, např. aktuální bezpečnostní list, že produkt je pod hraniční hodnotou 5,5 % a proto nemusí být označen. Je třeba vzít na vědomí, že povinnost uvést kyselinu boritou jako nebezpečnou látku v bezpečnostním listu platí od 01.12.2010.


Obsah kyseliny borité je ve všech obráběcích kapalinách Oemeta hluboko pod 5,5 %, tzn. že není nutné označovat koncentrát obráběcí kapaliny jako nebezpečnou látku. Odpovídající důkaz má Oemeta v rámci společné studie prováděné s VSI(3), VKIS(4), BG Metall Nord Süd,  IG Metall a dalšími známými německými výrobci obráběcích kapalin. V rámci této studie bylo měřeno více než 50 vzorků obráběcích kapalin 11Bor-NMR. Cílem výzkumu bylo zjistit, do jaké míry reaguje kyselina boritá použitá dle příslušné receptury s rovněž v produktu obsaženými alkáliemi. Pouze nezreagovaná, volná kyselina boritá je směrodatná pro zohlednění kyseliny borité při klasifikaci a označení přípravku. Obsah volné kyseliny borité je výrazně pod 5 %, ale nad hranicí  0,1%.


Od března 2007 platí v Německu pro kyselinu boritou zdravotně nezávadná limitní hodnota expozice na pracovišti 2,6 mg/m³ v ovzduší. Tento expoziční limit kyseliny borité na pracovišti musí být uveden rovněž v bezpečnostním listu (kapitola 8). Definice expozičního limitu na pracovišti znamená, že při jejím dodržování se neočekává akutní nebo chronický účinek na zdraví. První výsledky z provedených měření ukazují, že dokonce i při zacházení s krystalickou kyselinou boritou při výrobě koncentrátů obráběcích kapalin, nedochází k překročení hraniční hodnoty. Pro uživatele to znamená, že při používání neoznačených obráběcích kapalin s obsahem kyseliny borité v obráběcích systémech u nichž se minimalizují aerosoly z obráběcích kapalin v souladu s aktuálním technickým stavem, lze vyloučit ohrožení zaměstnanců toxicitou pro reprodukci účinkem kyseliny borité.  

V rámci optimální komunikace v dodavatelském řetězci dala Oemeta k dispozici již v polovině minulého roku všem uživatelům obráběcích kapalin Oemeta obsahujících kyselinu boritou bezpečnostní listy v souladu s CLP.


Další informace k tomuto tématu najdete na adrese:


http://www.vsi-schmierstoffe.de/index.php?id=75


(1)CLP = Classification, Labelling and Packaging of Chemicals  (klasifikace, označování a balení chemických látek)

(2) SVHC = Substances of Very High Concern (látky vzbuzující mimořádné obavy)

(3) VSI = Verband Schmierstoff-Industrie (Svaz výrobců průmyslových maziv)

(4) VKIS = Verbraucherkreis Industrieschmierstoffe  (Pracovní společenství spotřebitelů průmyslových maziv)