Nařízení CLP definitivně vstoupí v platnost dne 1. června 2015

Změny v povinném označování a dopady na uživatele

Dne 01.06.2015 vstupuje v platnost nařízení CLP (1272/2008/ES) jako nová závazná směrnice pro zacházení s nebezpečnými látkami. CLP je zkratkou pro Classification, Labeling and Packaging (klasifikace, označování a balení). Toto nařízení tedy upravuje postup pro stanovení nebezpečnosti látek a přípravků, které jsou pak podle jejich potenciálu nebezpečnosti označované a balené.

Nařízení CLP odpovídá zavedení celosvětově platného GHS (Globally Harmonized System – globální harmonizovaný systém) na úrovni EU. Nahrazuje starou směrnici o nebezpečných přípravcích (1999/45/ES) platnou ještě do 31.05.2015. Směrnice o nebezpečných látkách (67/548/EHS) byla závazně nahrazena nařízením CLP již 01.12.2012.

Co se mění?

Nejpodstatnější změnou je, že kritéria pro klasifikaci v novém nařízení jsou ve většině případů mnohem přísnější. Směsi se klasifikují na základě nebezpečnosti jejich složek. V případě obráběcích kapalin mísitelných s vodou jsou např. emulgátory, solubilizační činidla nebo biocidy často dráždivé. Zatímco podle směrnice o nebezpečných přípravcích musela být směs s 20% složek dráždících kůži dříve klasifikována jako dráždící kůži, tak v nařízení CLP je tato hranice snížena na 10%. Důsledkem je, že mnoho koncentrátů obráběcích kapalin, které podle staré směrnice nepatřili mezi nebezpečné, by však podle nového nařízení mohly být klasifikované jako nebezpečné (např. dráždící kůži nebo oči), aniž by se reálné nebezpečí nějak změnilo.

Obzvlášť nápadná je nová podoba symbolů nebezpečnosti: dříve to byl oranžový čtverec s černým okrajem, ležící na jedné straně, dnes je to čtverec stojící na špičce s červeným okrajem (viz níže). Většina symbolů zůstala zachována. Avšak Ondřejský kříž byl nahrazen vykřičníkem a dva symboly jsou nové: plynová láhev a lidská silueta, která signalizuje zvláštní nebezpečnost pro zdraví.

Implementací CPL se zavádí také nové třídy nebezpečnosti, včetně osmi nových fyzikálních nebezpečností jako je korozivnost pro kovy a nová nebezpečnost pro zdraví, toxicita pro specifické cílové orgány (STOT).  

Pro třídy nebezpečnosti jako je například „poškození kůže“ platí, že se může vyskytovat s různou intenzitou. Tato intenzita je rozdělena do různých kategorií. Čím menší číslo, tím závažnější nebezpečí. V tomto případě je kategorie 1 těžké poleptání kůže (Skin Corr. 1) a kategorie 2 podráždění kůže (Skin Irrit. 2).

Kromě toho R-věty a S-věty jako slovní popis specifické rizikovosti a bezpečného zacházení byly nahrazeny H-větami a P-větami. Přitom se zde objevuje celá řada překrytí, např.
stará: R38 – Dráždí kůži. S24 – Zamezte styku s kůží.
nová: H315 – Dráždí kůži. P262 – Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

Novinkou jsou signální slova „Varování“ a „Nebezpečí“, znamenající mírné resp. vážné nebezpečí.

Dopady – Mnoho obráběcích kapalin bude opatřeno novými symboly nebezpečnosti

Nejdůležitější označování pro naše obráběcí kapaliny (symboly; H-věty; třída nebezpečnosti/kategorie nebezpečnosti):

Aktuálně je většina produktů Oemeta podle směrnice o nebezpečných přípravcích stále bez označení. S přechodem na CLP bude většina produktů označena – ne proto, že by se změnilo složení produktů, ale proto, že se změnila pravidla pro klasifikaci. Ve většině případů však produkty obdrží mírné označení jako dráždí kůži nebo oči (H315 resp. H319 a symbol vykřičník) nebo škodlivý pro vodní organismy (H412 bez symbolu nebezpečnosti).

S dostatečným předstihem před vstupem směrnice CLP v platnost, tedy od dubna 2015, dá Oemeta k dispozici bezpečností listy s klasifikací podle CLP. Nová označení budou později také na upravených etiketách obalů. Jak je stanoveno předpisem DGUV 109-003 „Práce s obráběcími kapalinami“, uživatel musí popř. vzít v úvahu nové informace při hodnocení nebezpečnosti resp. při sestavování provozních pokynů. Uživatelem rovněž musí být prověřené dopady na vnitropodnikové značení podle TRGS 201.

Dotazy týkající se nového označování zasílejte na e-mail products[at]oemeta.com nebo přímo vašemu příslušnému obchodnímu zástupci. Pokud by nové označení produktů působilo potíže s jejich použitím, pomůžeme Vám samozřejmě s výběrem alternativních produktů bez označení všude tam, kde je to technicky možné.

Stáhnout soubor s informacemi o CLP

Další informace o označování podle CLP naleznete na internetové stránce UNITI Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen e.V.